DNA克隆质粒

产品货号 产品名称 产品规格 优惠价
P5396 pCR-BluntII-TOPO-TRPC1人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P5059 pCR-BluntII-TOPO-UBE3B(点突变)人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P5058 pCR-BluntII-TOPO-TJP3人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P4826 pCR-BluntII-TOPO-CHRM3人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P5216 pCR-BluntII-TOPO-LGR5(1点突变1同义突变)人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P5406 pCR-BluntII-TOPO-GLT8D1人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P6728 pCR-BluntII-TOPO-ZNF786人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P6776 pCR-BluntII-TOPO-RSPO1人源基因质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P7856 pCR-BluntII-TOPO-SPRY4人源基因模板质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P6876 pCR-BluntII-TOPO-MYRIP(2同义突变)人源基因模板质粒 质粒干粉 请加QQ询价
P8271 pCR-BluntII-TOPO-KIF13A(4同义突变) 质粒干粉 请加QQ询价
P8285 pCR-BluntII-TOPO-OTUD4 质粒干粉 请加QQ询价
P8331 PCR-BluntII-TOPO-KCNK7 质粒干粉 请加QQ询价
P8332 PCR-BluntII-TOPO-KCNK16 质粒干粉 请加QQ询价
P0625 pENTR223-DUSP6人源基因克隆质粒 2μg质粒干粉 请加QQ询价
P8407 pCR-Blunt II-TOPO-KCNK7 质粒干粉 请加QQ询价
P8405 pOTB7-CD44 质粒干粉 请加QQ询价
P8404 pOTB7-TXNL1(1同义突变) 质粒干粉 请加QQ询价
P8403 pCMV-SPORT6-TMEM158 质粒干粉 请加QQ询价
P8396 pCR4-TOPO-IL25 质粒干粉 请加QQ询价
P8379 pUC19-NFYA 质粒干粉 请加QQ询价
P8374 pCR4-TOPO-NEK9(1同义突变) 质粒干粉 请加QQ询价
P8369 pDNR-Dual-IL21 质粒干粉 请加QQ询价
P8366 pGEM-HNF4A 质粒干粉 请加QQ询价
P8364 pDNR-Dual-IL21(1同义突变) 质粒干粉 请加QQ询价
P8363 pCR4-TOPO-DMRT3 质粒干粉 请加QQ询价
P8360 pOTB7-HIP1R 质粒干粉 请加QQ询价
P8358 pCR4-TOPO-TMEM201 质粒干粉 请加QQ询价
P8349 pCMV-SPORT6-ANGPTL5(1点突变1同义突变) 质粒干粉 请加QQ询价
P8348 pCMV-SPORT6-C8orf82 质粒干粉 请加QQ询价
  • 首页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 下一页
  • 末页